طراحی سایت با کدنویسی
سطح دوره : متوسط
تعداد جلسات: 10 جلسه
مدت زمان جلسه: 105 دقیقه
هزینه دوره: 1میلیون و 200 هزار تومان
طراحی سایت با کدنویسی
سطح دوره : مقدماتی
تعداد جلسات: 10 جلسه
مدت زمان جلسه: 105 دقیقه
هزینه دوره: 1میلیون و 200 هزار تومان
طراحی سایت با WP
تعداد جلسات: 10 جسله
مدت زمان جلسه:105 دقیقه
منبع : کتاب تالیفی مجموعه
هزینه دوره: 800 هزار تومان
دوربین مداربسته
تعداد جلسات: 8 جلسه
مدت زمان جلسه: 90 دقیقه
منبع آموزشی: کتاب تالیفی مجموعه
هزینه دوره : 450 هزار تومان
مکالمات کاربردی زبان انگلیسی
سطح دوره : متوسط
تعداد جلسات: ۸ جلسه
مدت زمان جلسه: 105 دقیقه
هزینه دوره: 500 هزار تومان
مکالمات کاربردی زبان انگلیسی
سطح دوره : مقدماتی
تعداد جلسات: ۸ جلسه
مدت زمان جلسه: 105 دقیقه
هزینه دوره: 500 هزار تومان
مدیریت پیج اینستاگرام
تعداد جلسات: ۵ جسله
مدت زمان جلسه:105 دقیقه
هزینه دوره: 450 هزار تومان
طراحی سایت با کدنویسی
سطح دوره : پیشرفته
تعداد جلسات: 10 جلسه
مدت زمان جلسه: 105 دقیقه
هزینه دوره: 1میلیون و 200 هزار تومان
مکالمات کاربردی زبان انگلیسی
سطح دوره : پیشرفته
تعداد جلسات: ۸ جلسه
مدت زمان جلسه: 105 دقیقه
هزینه دوره: 500 هزار تومان